شروع ماجرا

سلام!
سلامی به گرمای آفتاب به پاکی عشق به سبزی جنگل به استواری کوه و به بلندی آسمون
سلام دوستان اینجارو درست کردم برای آرامش قلب خودم برای حرفایی که یه روزی باید میگفتم اما از بس به کسی نگفتم سنگینیشون رو دلم مونده
اینارو مینویسم که اگه زمانی کسی تو شرایط دیروزهای من بود اشتباهات منو انجام نده
مینویسم تا زمانی که ده سال دیگه اینارو خوندم حسابی به خاطر نگرانیهایی که یه روزی برام مهم بود به خاطر اذیتهایی که شدم به خاطر تموم دغدغه هام حسابی بخندم
خلاصه که این اولین پست منه امیدوارم که بتونم این سایترو فارغ از تموم ذهنهای آلوده و فارغ از کسایی که فقط میان تو سایت که دیگریرو بکوبونن اداره کنم
با آرزوی بهترینها